תרגומים של:הגיח
NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
come out (with/of/against)לצאת ב-, להגיח, להוציא החוצה (הודעה, מוצר, אמת וכד'), להתפרסם (תוצאות בחירות וכד')
 
 
 
 
emergenceemergency

emergency services

הופעה, התגלות (של איום וכד'); יציאה (ממיתון וכד')

חירום, צו השעה

שירותי חירום
emerge (between\from/as)להגיח, להפציע, לצאת (ממחתרת וכד'), להופיע, לצוץ, להתגלות (חילוקי דעות וכד'), להצטיירemergent

emerging
מגיח

מפציע
 
 
loomנול, מכונת אריגהloom (at/over)להיראות (אפשרות וכד'), להתגלות לעין, להגיחloomingנגלה לעין, מתקרב
 
 
sallyגיחה, הבקעה; פֶרץ (רגשות וכד')sally (out/forth)להגיח, להתפרץ
 
 
 
 
surfaceפני השטח, משטחsurface (that/for/from/to/at))לעלות, לצוץ, להגיח (נושא וכד')surfaceשטחי
 
 
well

wellness
באר, נביעה; טוב

בריאות, איכות חיים
well (up/upon/from/in/out of)לנבוע, לקלוח, להגיחwellבריא, בקו הבריאותwellהיטב, כשורה, כהלכה, כיאות, כראוי, יפה, כהוגן; נו!; ובכן